شیطونی های 5 دختر

یکشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳
مهشید"ایران گرد می شود"

سرکارید........................البته نه زیاد من ودوستام(گلناز.پردیس.نگین.زهرا)داریم میریم شیراز

بابابچه درس خونیم عالمی دارهولش کن بابا قرارهمدرسمون۳۵نفر شاگرد ممتازو ببره اردوی تشویقی شیراز

چه حالی کنیم ما

ولی هفت خوان رستمو گزروندیم

۱.گفتن تادو روز وقت دارین پول ورضایت نامه هاتونو پدر یامادرتون بیان مدرسه تا۱۳.۱۴.۱۵اردیبهشت بریم

۲.راضی کردن خانواده نگین

۳.راضی کردن اول مامانم حالا مامانم راضی شده بابام دلش می شوره گلناز زنگ زدبا بابام حرف زد شقایق با مامانم حرف زد خودمم کلی خالی آومدم :

بابایی من اگه نرم۱۲نفردیگه هم نمییان.

بابا سارا داش پشت تلفن زار زار گریه می کرد(اونم سارا منم بمیرم گریه نمی کنه)

بلاخره زن پسر عمه بابام بابامو راضی کرد

۴.مدرسه روی حداقل۴۰نفر وحداکثر۸۰نفر حساب کرده بود وفقط۲۴نفرآومده بودن با کلی سگ دوزدن ما۴تا(گلناز.من.زهرا.نگین) برنامه کنسلت شد

۵.بعدقرارشد ماروببرن حومه شهرمون بعد یه انتخاباتی بود بین دوتا از مکان های تفریحی ماها رای به شهرستانا می دادیم

۶.بعد دوباره تصمیم گرفتن ماهارو ببرن شیراز

۷.دوباره رضایت نامه دادن و۱روز وقت پرکردن اون

به هر حال قراره مابیایم شیراز دوستای شیرازیمون منتظر ماباشین راستی قرارهما۴نویسنده وب بعداز۱۱ماه دوباره ۴تامون همدیگرو ببینیم

خبرای داغ سفرمونو دوباره بهتون گزارش میدم

بوس بوس

+ 20:45 | 5queens